Pravidla závodu

Kompletní pravidla závodu Prčický ½ Marathon 2024
Naposledy upraveno: v neděli 14. dubna 2024.

 1. Jedná se o sportovní akci, kde se hlavního závodu – půlmaraton (21,1 km) mohou účastnit jen osoby starší 18 let.
 2. Dalších hlavních závodů – závod na 5 km a závod na 10 km, mohou účastnit osoby starší 18 let bez omezení. Osoby mladší 18 let jen za následujících podmínek:
  1. Osoby mladší 18 let a starší 15 let jen se souhlasem zástupce staršího 18 let, který se dostaví na prezenci/registraci k závodu spolu s účastníkem závodu.
  2. Osoby mladší 15 let jen se souhlasem zákonného zástupce, který se dostaví na prezenci/registraci k závodu spolu s účastníkem závodu.
  3. Osoby do 12 let se těchto závodů nemohou zúčastnit.
 3. Každý závodník závodu svojí přihláškou a prezencí před startem potvrzuje, že se dostatečně seznámil se všemi pravidly a souhlasí s nimi:
  1. Je si vědom důsledků spojených se svojí účastí v závodě, kterého se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Není oprávněn požadovat po pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jakékoliv jiné nároky za zranění či jiné škody, které utrpí v souvislosti se sportovní akcí.
  2. Obdržel veškeré informace ohledně pravidel, bezpečnosti, fair play a dalších podmínek soutěže.
  3. Bere na vědomí, že pořadatel během soutěže nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci mimo vyhrazenou šatnu, která bude k dispozici bezplatně po celou dobu závodu (uložení batohů, kufrů, klíčů od aut, mobilní telefony apod. evidované na startovní číslo závodníka).
  4. Souhlasí, aby jeho účast a sportovní výkon v závodě byly pořadatelem nebo osobou pořadatelem zmocněnou audiovizuálně zaznamenávány a zároveň uděluje svolení, aby tyto záznamy vytvořené před, během a po akci mohly být použity všemi způsoby uvedenými v §12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez nároku na honorář.
  5. Zavazuje se k dodržování pravidel silničního provozu při pohybu po pozemních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
 4. Závodník je povinen poskytnout první pomoc v případě, že je to nutné a žádá si to zdravotní stav jiného závodníka.
 5. Do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují bez výhrad pravidla závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. Pořadatel si vyhrazuje právo nepustit na start nebo zastavit v závodě každého závodníka, který bude vykazovat známky přílišné únavy či vyčerpání a mohlo by dojít k ohrožení jeho zdraví.
 6. Do závodu smí nastoupit pouze závodníci registrovaní na oficiálních stránkách prcickypulmarathon.cz přes registrační formulář portálu naZavody.cz nebo po individuální domluvě s pořadatelem na emailu info@prcickypulmarathon.cz.
 7. Online registrace se uzavírají 2 dny před uskutečněním závodu, ve čtvrtek 25. dubna 2024 ve 12:00. Po tomto datu je možné se přihlásit pouze na místě v den konání závodu.
 8. Registrace je možná na místě do vyčerpání připravených startovních čísel a čipů. Výrazně doporučujeme online registraci.
 9. Maximální počet startujících závodníků je 300.
 10. Registrace a platba startovného se provádí pomocí portálu nazavody.cz , viz registrační stránka.
 11. Pořadatel závodu si vyhrazuje právo registraci uzavřít nebo upravit podmínky, pokud to bude vyžadovat situace.
 12. Zaplacené startovné se nevrací. Po dohodě s pořadatelem je možné ho převést na další ročník. Je také možné jej prodat či převést na jiného účastníka nejpozději 48h před akcí.
 13. V případě nějaké nenadálé události (kalamity, život ohrožujícího stavu) si pořadatel vyhrazuje právo závod přerušit, uzavřít nebo zrušit. V tomto případě se startovné nevrací. V tomto případě je možnost jeho převodu na další ročník.
 14. Závodník nesmí přijmout jakoukoliv pomoc mimo vyhrazené občerstvovací prostory. Výjimkou jsou pouze případy, kdy je nutné poskytnout první pomoc.
 15. Každý závodník musí mít u sebe povinnou výbavu. Pořadatel si vyhrazuje právo na namátkové kontroly i během závodu. Absence nebo případně nekompletnost povinné výbavy znamená penalizaci.
 16. Závodník běží výhradně po asfaltovém povrchy Krčínovy cyklotrasy a značené trase. Na trati se budou pohybovat pořadatelské jednotky, které budou namátkově kontrolovat dodržování trasy. Pokud závodník nedodrží trasu, je automaticky diskvalifikován.
 17. Je zakázáno používat k přesunu jakékoliv cizí předměty (auto, motocykl, autobus, traktor, vlak, brusle, koně, kolo, koloběžku, skateboard, záda jiného běžce atd.). Kočárek pro dětský závod do 8 let je povolen.
 18. Povinná výbava se skládá z:
  1. běžecké obutí
  2. běžecké oblečení
  3. startovní číslo
  4. v případě nepříznivého počasí nepromokavá bunda
 19. Chybějící povinné vybavení znamená časovou penalizaci 5 minut za každý chybějící kus.
 20. Hodnocení soutěžních disciplín:
  1. Celkové pořadí – hodnotí se vždy 3 nejrychlejší závodníci v kategorii při absolvováním celé trati. Pro první závodníky nerozhoduje čipový čas, ale pořadí při doběhu do cíle. Závodí se s hromadným startem, proto bude pro závodníky pomýšlející na přední příčky vyhrazena přední část před startovní čárou.
 21. Pro všechny závodníky hodnocené na stupních vítězů jsou připraveny prize money nebo věcné ceny.
  1. Celkově jsou vyhlášeny první 3 závodníci v kategorii dle dosaženého času s absolvovanou celou tratí.
  2. Kategorie jsou následující:
   1. Půlmaraton
    1. Muži do 39.99 let
    2. Muži nad 40 let
    3. Ženy do 39.99 let
    4. Ženy nad 40 let
   2. Závod na 10 km
    1. Muži do 39.99 let
    2. Muži nad 40 let
    3. Ženy do 39.99 let
    4. Ženy nad 40 let
   3. Závod na 5 km
    1. Muži
    2. Ženy
   4. Dětský závod na 2 km
    1. Děti ročníky 2009-2015 včetně
   5. Dětský závod na 500 m
    1. Děti do ročníku 2016 včetně
 22. Vznášení protestů:
  1. Protesty se podávají zdarma ústně nebo písemně hlavnímu pořadateli.
  2. Protest lze oficiálně podat do 20 minut od doběhu posledního závodníka v daném závodě.
  3. Protest bude pořadateli projednán v nejbližším možném čase.
  4. Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout protest evidentně odporující duchu fair-play.